blogนี้เป็นเกี่ยวกับการศึกษา กรุณาแสดงความคิดโดยใช้คำสุภาพด้วยครับ

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


คนเราทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมือง ไม่สามารถจะอยู่ได้โดยไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอก การรับรู้ข่าวสาร เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ การฟังวิทยุหรือดู โทรทัศน์ ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบหนึ่ง การใช้โทรศัพท์ โทรสาร ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้น การถอนเงินจากเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ (ตู้ เอ ที เอ็ม) ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
ไม่แต่เฉพาะคนในเมืองเท่านั้น แม้แต่คนในชนบทก็มีส่วนต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันด้วย เช่น
เมื่อไปทำบัตรประชาชนที่อำเภอ ทางอำเภอจะเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูล กลางของสำนักทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
ต่อเชื่อมกันเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียกใช้งานได้ทันที เช่นนี้เรียกว่า ระบบออนไลน์ (หรือสายตรง) ระบบเช่นนี้มี
ประโยชน์มาก เพราะจำทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกัน และที่เราจะพบได้อีกที่คือระบบเวชระเบียน
การค้นหาประวัติผู้ป่วย ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เมื่อมีการเรียกใช้งานก็จะส่งข้อมูลไปยัง
เครื่องที่เรียกใช้งานเป็นต้น

ใบงานที่ 3  เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1. จงบอกเทคโนโลยีที่นักเรียนรู้จักมา 5 อย่าง

2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคืออะไร

3. จงยกตัวอย่างงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนอกเหนือ จากตัวอย่างในใบความรู้

17 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อสมาชิกคนในกลุ่ม 1.ด.ญ.ดาราวรรณ เบ้าทอง
2.ด.ญ.พรพิมล กล้าหาญ 3.ด.ญ.ธนพร ชื่นเอี่ยม
4.ด.ญ.ปัทนัญญา ศรีคงทน 5.ด.ญ.ณัฐพงษ์ สิทธิ
1.ตอบ วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ตู้ เอ ที เอ็ม โทรสาร
2.ตอบ ส่งข้อมูลไปยังเครื่องที่เรียกใช้งาน
3.ตอบ คอมพิวเตอร์ พัดลม หม้อหุงข้าว ตู้เย็น เตารีด วี ดี โอ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อสมาชิกคนในกลุ่ม 1 ด.ญ.สุวรรณา เหมพลอย
2 ด.ญ. รัตนาพร โนนสีดา 3 ด.ญ.สุกัลยา ธนทรัพย์กิจกุล
4 ด.ญ.มธุรดา เสนนอก 5 ด.ช.ภานุเดช เสนาเงิน
ข้อ1ตอบ โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุ ตู้เอทีเอ็ม คอมพิวเตอร์
ข้อ2ตอบ เมื่อเรียกใช้งานก็จะส่งข้อมูลไปยังเครื่องที่เรียกใช้งาน
ข้อ3ตอบ การค้นหาประวัติผู้ป่วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อกลุ่มสมาชิก1.ด.ญ.ปลิตา ทนทาน
2.ด.ญ.จุฑามาศ กิติธรรม
3.ด.ญ.รวินันท์ นามมนตรี
1ตอบ โทรทัศพ์ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ ตู้ เอ ที เอ็ม
2ตอบ เมื่อมีการใช้งานก็จะส่งข้อมูลไปยังเครื่องที่ใช้งาน
3ตอบ ออนไลน์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เด็กหญิงกาญจนา มรกฎ
เด็กหญิงมาริษา วงษ์โคกสูง
เด็กหญิงสุนิสา บุญหล่อ
เด็กชายกฤษฎา จำปาทอง
1 ตอบ โทรศัพท์ ตู้เย็น โทรทัศน์ พัดลม แอร์
2 ตอบ เมื่อมีการใช้งานก็จะส่งข้อมูลไปยังเครื่องที่ใช้งาน
2 ตอบ แอร์ พัดลม ซีดี เป็นต้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อกลุ่มสามาชิก1.ด.ญ.วรษา มากสุข 2.ศิริพงษ์ ฟังสันเทียน
1.ตอบ 1.โทรศ้ทพ์ 2.โทรสาร 3.คอมพิวเตอร์
2.ตอบ เมื่อมีการใช้งานก็จะส่งข้อมูลไปยังเครื่องที่ใช้งาน
3.ตอบ ต่อเชือมกันเป็นเครือข่ายได้ เช่น ระบบออนไลน์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อกลุ่มสมาชิก1.ด.ญ.ปลิตา ทนทาน ม.1/1 เลขที่ 19
2.ด.ญ.จุฑามาศ กิติธรรม ม.1/1 เลขที่ 29
3.ด.ญ.รวินันท์ นามมนตรี ม.1/1 เลขที่ 20
4.ด.ช.ภานุมาศ เย็นวัฒนา ม1/1 เลขที่ 4
1ตอบ โทรทัศพ์ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ ตู้ เอ ที เอ็ม
2ตอบ เมื่อมีการใช้งานก็จะส่งข้อมูลไปยังเครื่องที่ใช้งาน
3ตอบ ออนไลน์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อกลุ่มสมาชิก1.ด.ญ.สุจิตรา มีชัย เลขที่ 16 ม.1/1
2.ด.ญ.ทิพาพร บุญประจันทร์ เลขที่ 18 ม.1/1 3.ด.ช.วันเฉลิม พะนัดนอก เลขที่ 3 ม.1/1
4.ด.ญ.ศรัญญา สมจิตร เลขที่ 23 ม.1/1
5.ด.ญ.หทัยชนก ชนะกุล เลขที่ 30 ม.1/1
1.ตอบ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น
2.ตอบ การเรียกใช้งานก็จะส่งข้อมูลไปยังเครื่องที่เรียกใช้งาน
3.ตอบ ใช้หาข้อมูลทำรายงานในอินเตอร์เน็ต

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ด.ญ.ดาวรุ่ง ชาญศิริ
ด.ญ.สุชาดา สงบถ้อย
1.ตอบ 1.โทรทัศน์ 2.โทรศัพท์ 3.โทรสาร 4.คอมพิวเตอร์ 5.ตู้เอทีเอ็ม
2.ตอบ เมือมีการใช้งานก็จะส่งข้อมูลไปยังเครื่องที่ใช้งาน
3.ตอบ ออนไลน์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การค้นคว้าเรื่องนี้
มีการประสบผลสำเร็จเช่ยรายม่าง
คร้าบ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ด.ญ สกุณา ด.ญ ธนันญา 2/4

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณนะคะ ที่ทำให้หนูมีการบ้านส่งครูค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุนเนื้อหามาก ๆนะครั้บ
.. จาก จังหวัด ระนอง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีมากค่ะ คุณครู

ด.ญ.วีนัสรา ชาวเชียงตุง กล่าวว่า...

เป็นสาระที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ โรงเรียนท่าลี่วิทยา ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากครับที่ช่วยชีวิตผมไว้
(ไม่ให้ครูทำโทษ)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีคะ